CIT – Actives (Anti- Wrinkle)

April 8, 2018

Fiflow® BTX

Trade Name:Fiflow® BTX / INCI Name: Perfluorohexane (and) Perfluoroperhydrophenanthrene (and) Perfluorodecalin (and) Perfluorodimethylcyclohexane